Életmód

Játssz a Móra és a Kölöknet nyereményjátékában

! Nyereményjáték !

Játssz a Kölöknet és a Móra Kiadó  nyereményjátékában és nyerd meg a 2 darab Dr. Eigner Bernadett: Szülő születik című könyvének egyikét @morakonyvkiado jóvoltából!

Játékszabályzat

A Kölöknet.hu  (Netvestor Kft. 1035 Budapest, Vihar utca 18.) továbbiakban: „Szervező nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez a @Kölöknethu Facebook oldalán. 
 

Felhívjuk az oldal követőit, Játékosok figyelmét, hogy a játék nem áll kapcsolatban az Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebook a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A Játék időtartama:
2022. 12.09. 11:00 – 2022. 12. 12. 23:59.

A Játék menete:
A Játék a @kölöknethu Facebook oldalán https://www.facebook.com/koloknet.hu zajlik.2022. 12.09. 11:00-kor megjelent bejegyzéshez a Résztvevő Játékosoknak a következőket kell tennie:

Így vehetsz részt a játékban:

# Kérdés: Mi a neve Dr. Eigner Bernadett szülőkonzultációs módszerének?

Segítséget a válaszhoz itt találsz: https://mora.hu/alkoto/dr-eigner-bernadett

#És kövesd be a https://www.facebook.com/koloknet.hu Facebook oldalát. Ez nem feltétele a nyereményjátékban való  részvételének, de ha megteszed, akkor dupla eséllyel vehetsz részt a sorsolásban. 

A játék december  09 -12-ig tart, nyereménysorsolás 2022. december 13-án. A szerencsés nyerteseket privát üzenetben értesítjük.

A játék lezárása: 2022. december 12. 23:59-kor!

A Játék lezárulta után azok között a Játékosok közül, akik teljesítették a kiírt feladatokat, 2022. december 13-án sorsolás útján választunk ki 2 db nyertest.

Nyeremények:

2 darab Dr. Eigner Bernadett: Szülő születik című könyvének egyikét @morakonyvkiado jóvoltából!

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A Nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti.

Sorsolás és értesítés
A Szervező a Játék eredményét a sorsolást követően legkésőbb 24 órán belül, az @kölöknet.hu Facebook oldalon, a játékra felhívó poszt alatt hozzászólásban közzéteszi („Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg az Facebook profiljára való hivatkozással, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A Szervező a Nyerteseket Facebook privát üzenetben is értesíti, nyertes Játékos pedig köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb öt naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát válaszüzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, A sorsolástól számított 35 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertesek megkapják a nyereményüket,

Részvételi jogosultság
A játékban történő részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes e-mail címet adott meg. Amennyiben a Nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.
A Játékból ki vannak zárva a Netvestor Kft. (székhely: 1035 Budapest, Vihar utca 18.) dolgozói,  valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.


A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). Emellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. Képfeltöltést igénylő Játék esetén a Játékban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A Résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

Felelősség kizárása
A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a Játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A Játék idő előtti befejezése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a Játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele
A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Babent.hu oldalán, a Nyereményjátékok menüpont alatt elérhető el. 
A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a Nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok
A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes e-mail cím és név – a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Szervező további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím, telefonszám és adószám) amelyeket a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.
A Személyes adatok kezelője és feldolgozója: Netvestor Kft.
(székhely: 1035 Budapest, Vihar utca 18.)
Cégjegyzékszám: 01 09 686204
Adatkezelés helye: a Szervező és Adatfeldolgozó székhelye
Érintett személyek jogai:
Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.
Tel.: 06/1 887 4848
E-mail: szerkeszto@babanet.hu

A Résztvevő a törvényi feltételek fennállása esetén ezen felül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét – és így esélyét a nyereményre – is megszűnteti.
Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
Ezen felül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.
1034 Budapest, Nagyszombat u. 14. fsz. 1.

 

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás