IskolaPedagógusAlternatív oktatás

Alternatív pedagógiák

Montessori jellegű tanulás-tanítás

A pedagógiai programok zavarba ejtő kínálatában bizony nem könnyű eligazodni. Sorozatunkban a hazai közoktatásban jelen lévő komplett, egységes pedagógiai rendszereket mutatjuk be. A Montessori pedagógia egyike a legismertebb és legelterjedtebb gyermekközpontú, alternatív pedagógiáknak. Írásunkban egy fővárosi általános iskola tanára mutatja be a Montessori-pedagógia alapelveit és iskolájában megvalósuló gyakorlatát.

Miben áll Montessori pedagógia lényege?

Maria Montessori szerint a gyermek a fejlődés valamennyi szakaszában egy-egy területre különösen fogékony, vagyis van egy intenzív érdeklődési területe. Ha a pedagógus felismeri ezt, a gyermek spontán aktivitására építheti az egész pedagógiai folyamatot. Ennek hogyanja a Montessori-pedagógia lényege. Az aktivitáson alapuló tanuláshoz biztosítani kell azokat a fejlesztő eszközöket, melyek illeszkednek az adott érzékeny periódushoz, s a szabad, önálló munka érdekében valamennyi eszköznek önellenőrzésre is módot kell adnia. Szintén a szabad, önálló munka feltétele, hogy a pedagógus bemutassa a gyermekeknek az adott eszköz használatát, hogy utána zökkenőmentesen használhassák azt.

 

„Segíts, hogy magam csinálhassam” – vallják a Montessori-pedagógia hívei. Bővebben...

A gyermekek környezetét úgy kell kialakítani, hogy az illeszkedjen az aktuális fejlődési szakaszhoz. Segítse lelki és fizikai fejlődésüket, s lehetőséget adjon arra, hogy szabadságukkal élhessenek. A gyermek szabadsága a választás szabadságát jelenti (a felkínált tevékenységek, eszközök közül ő választ). A pedagógus feladata segíteni, hogy a gyermek ezt az eredendő jogot megőrizhesse, és élni tudjon vele. Az így szervezett tanulás során a gyermek megtapasztalja és megtanulja, hogy mire képes és hogy miért mennyit kell tennie. Ez fejleszti önismeretét, erősíti önbizalmát.

Napirend

Az alsó tagozaton a tanulás 8-16 óráig tart, s a nap a következő tevékenységekből épül fel: beszélgetőkör, reggeli, munkálkodási és tanulási blokkok (közben pihenés, levegőzés); majd ebéd, tisztálkodás, mesehallgatás, „csendeskedés”, levegőzés, önálló munka (vagyis „eszközölés”), uzsonna, mesehallgatás, rendrakás. A tanulási blokkok közötti pihenés idejére levegőzést, vagy valamilyen teremben végezhető tevékenységet: rajzolást, beszélgetést javasolunk. Ha a gyermek a tanulási blokk közben fárad el, akkor is pihenhet, felfrissülhet, s utána folytathatja a munkát.

A felső tagozat 5-6. osztályában 8-15 óráig tart a tanulás. A napirend igazodik az alsó tagozaton megszokotthoz. A délelőtti tanulás igény szerint blokkban vagy 45 perces órákban folyik. A délutáni önálló tanulás annak a tárgynak a témájában zajlik, amelynek a szaktanára az adott foglalkozást vezeti. Péntek délutánonként iskolán kívüli programokat szervezünk, havonta egyszer „alkotó” művészeti foglalkozásokat tartunk.

A felső tagozat 7-8. osztályában a tanulás 8 órakor kezdődik, és a kötelező része a tanórák végéig tart. Ha a gyermek szükségesnek látja, tanítás után használhatja az eszközöket és a könyvtárat.

Heti egy alkalommal „alkotó” van. A gyermekek a maguk érdeklődésének megfelelő projekten dolgoznak; választanak egy témát, melyet a félév végén a szülők és tanáraik előtt bemutatnak, kiállítanak.

Maria Montessori nevéhez kötődik az óvodákban működő önkiszolgálást segítő napos rendszer bevezetése. Nagy figyelmet fordítunk erre a tevékenységre az  iskolában is. Minden gyermeknek van az osztályban elvégzendő feladata, ami a napirendjének is fontos részét képezi (például kedden és pénteken ebéd után kitisztítom a madarak kalitkáját). A gyerekek felelősi munkájának értékelése része a szöveges értékelésnek.

Környezet

Az osztálytermekben a bútorok könnyen mozgathatóak, igény szerint átrendezhetőek. A nyitott polcrendszeren állandó helyen sorakoznak a gyerekek kíváncsiságát felkeltő, egyéni ismeretelsajátításra ösztönző, önálló munkára és önellenőrzésre alkalmas, esztétikus eszközök. Nemcsak eredeti Montessori eszközöket használunk, mivel ezek speciális felépítésű tananyagot feltételeznek, mi pedig a NAT szerint tanítunk. Magunk fejlesztünk, készítünk és dolgozunk ki az elsajátítandó tananyaghoz alkalmazható eszközöket.

A gyerekek, munkálkodásuk során, kisméretű szőnyegekre is telepedhetnek
A felső tagozatos osztályokban számítógép és internet egészíti ki a tanulás során alkalmazható eszközök sorát.
A Montessori-jellegű osztályokban fontos szerepe van a kis csengőnek/harangnak, amivel a pedagógus figyelmet kér, s utána ad információt. Az osztálytermek dekorációja a gyermekek munkáiból készül.
A gyerekek ebben az előkészített környezetben szabadon mozoghatnak, tevékenykedhetnek, úgy, hogy ne zavarják társaikat.

A tanulási folyamat

A tanulási folyamatot az önállóan végzett munka: az egyéni ismeretelsajátítás és feldolgozás, gyakorlás jellemzi, melynek időhatárait általában nem szabjuk meg. A folyamat a következő elemekből áll:

közös munka/egyéni feladatmegoldás előkészítése
kötelezően elvégzendő feladat/ok
ajánlott feladat/ok (eszköz, feladatlap)
szabadon választott feladat

Ha a gyermek nem készül el időben a kötelező feladatával, folytathatja később, esetleg otthon is.

Nemcsak az alsós, de a felsős négy évet is egységes egészként kezeljük. A tananyagot az egyéni- illetve az osztály igényeihez igazítjuk, s 8. osztály félévére, a felvételire teljesítjük a tantárgyi követelményeket.

Az 5-6. osztályosoknál egy-egy témakörön belül az egyéni haladásra is figyelünk. A feladatok teljesítésének határidejét  vagy egyéni megállapodás útján, vagy a témakör végén határozzuk meg.

A 7-8. évfolyamon szigorúbb, rövidebb határidőket szabunk meg a tanulóknak. Vizsgahelyzetet teremtünk számukra, hogy fel tudjanak készülni a felvételire és a középiskolára. Az  önellenőrzés feladata folyamatosan, minden évfolyamunkon nagyon fontos!

A két tanítónőt a felső tagozatban 10 szaktanár váltja fel. A tanulási folyamatot a felsőben is hasonlóan szervezzük, de figyelembe vesszük a szaktárgyak sajátosságait is. Bővülnek a tevékenységek: tanfolyamok, szakkörök, sport, idegen nyelv/egészséges élet tantárgyak közül választhatnak a tanulók.

Az erdei iskola is kiemelt szerepet kap, hiszen a Montessori szemlélet része a közvetlen tapasztalás, a holisztikus szemlélet, mely az erdei iskola keretei között kiteljesedhet. A közösségépítésnek is nagy szerep jut a közös táborozások során.

A kimenő Montessori osztályainkra nagyon büszkék vagyunk. Tanítványaink Budapest vezető gimnáziumaiban folytatják tanulmányaikat, és kiválóan állják meg a helyüket. Mindegyikük jól érzi magát az új közösségében, elégedettek iskolájukkal.

 

A Batthyány Lajos Általános Iskola Budapesten, az I. kerület egy patinás épületében található. Az 1872 októbere óta működő intézmény pedagógusainak közössége felismerte az aktivitáson alapuló ismeretszerzés követelményét, s ennek nyomán, tíz éve kötelezték el magukat a Montessori pedagógia mellett. Jelenleg évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztály működik az iskolában. A Montessori adaptáción alapuló program mellett, a párhuzamos osztályokban emelt szintű testnevelés programban vesznek részt a diákok, és már első osztálytól kezdve tanulnak angolul is.

A Montessori program szerint működő óvodák és iskolák listáját itt találják meg...

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás