IskolaKülföldHogy csinálják máshol?

A brit tanfelügyelet működése

Az utóbbi időben egyre gyakrabban hallani arról, hogy az új oktatási kormányzat tanfelügyeleti rendszert kíván bevezetni. Nem a régi, 1985-ben megszüntetett szakfelügyeletet szándékozik újraéleszteni, hanem egy olyan, külső értékelést végző szervezet létrehozását tervezi, amely segítené az iskolákat a lehető legjobb teljesítmény elérésében. Az ilyen támogató felügyeleti rendszer egyik prototípusa működik például Angliában.

Az Egyesült Királyság oktatási rendszerének működését nagyfokú helyi és intézményi önállóság jellemzi. Helyi szinten a regionális oktatási hatóságok felelősek az irányításért, amelyek hagyományosan minden grófságban és városban jelen vannak. Együttes számuk Anglia és Wales területén meghaladja a százat. A helyi önállóság ellensúlyaként az országban egy erősen centralizált felügyeleti rendszer működik. A felügyeleti vizsgálatokat koordináló intézmény neve: Office for Standards in Education (magyarul Oktatási Standardok Hivatala), rövidítve OFSTED. A hivatal hatékony működésének és tekintélyének súlya annak köszönhető, hogy az értékelési eredmények nyilvánosak, minden egyes angol iskola adatait –beleértve a felügyeleti jelentéseket, valamint a tanulók aggregált teszteredményeit – bárki megnézheti az OFSTED illetve az Oktatási Minisztérium honlapján.

Hogyan történik az iskolák felügyeleti értékelése?

Az alapfokú iskolák felügyeleti vizsgálatát háromévente legalább egyszer elvégzi az OFSTED. A felügyelői csapat - melynek létszáma az iskola méretéhez igazodik - legfeljebb két napot tölt az iskolában, adatokat gyűjt, órákat látogat, beszélget tanárokkal és diákokkal, és elemzi a tanulók teljesítményéről szóló jelentést. Az iskola visszajelzést kap az ellenőrzés két napján szerzett tapasztalatokról. A felügyeleti látogatást minden esetben írásos jelentés zárja, amely egyszavas minősítésben összegződik. Az egyes iskolák a következő négy minősítés egyikét kapják: kiváló – jó – kielégítő – nem megfelelő.

Mikor kerül sor tanfelügyeleti látogatásra?

Létezik egy hároméves ciklus az iskolák felügyeletében, és az egyes iskolákat rendszerint két teljes munkanappal korábban értesítik a látogatásról. Őfelsége Főtanfelügyelője (ő az OFSTED vezetője) azonban megteheti, hogy ne értesítse előre az iskolát. Különösen akkor él ezzel a lehetőséggel, ha a gyerekek biztonsága vagy jóléte felől aggasztó információk jutnak birtokába. Ilyenkor az iskolába előzetes bejelentés nélkül érkeznek a tanfelügyelők.

Hogyan vonják be a szülőket?

Az iskoláknak kötelességük levélben értesíteni a szülőket a várható felügyeleti látogatásról. Ebben közölniük kell azt is, hogy a szülők hogyan találkozhatnak személyesen a felügyelőkkel. A levél rövid kérdőívet is tartalmaz, melyen a szülők jelezhetik a tanfelügyelet felé az iskolával kapcsolatos elégedettségüket, illetve elégedetlenségüket. Itt kérhetik, hogy az iskolai látogatás idején személyesen beszélhessenek a felügyelőkkel. A felügyeletnek ezeket a kéréseket – számukra is alkalmas időpontban – teljesíteniük kell.

Mi történik az iskolai látogatás alatt?

Az iskolának a felügyeleti látogatás alkalmával semmi olyan dolgot nem kell tennie, ami a szokásos gyakorlatát megzavarná. A tanfelügyelők előzetesen tanulmányozzák az iskola önértékelési dokumentumát, felkészülésükhöz felhasználhatják az iskola „Teljesítményértékelési jelentését”, és természetesen a korábbi felügyeleti jelentéseket is. A vezető felügyelő és az iskolavezetés közötti megbeszélésnél, amelyen az iskola fenntartója is képviseltetheti magát, az iskola önértékeléséből indulnak ki.

A felügyelők az iskoláról szóló jelentésükben beszámolnak az iskola átfogó eredményességéről, az irányítás hatékonyságáról és javaslatokat tesznek a további fejlődés érdekében. A jelentés foglalkozik a teljesítményekkel és standardokkal, s kitér az egyes tanulók személyes fejlődésére. A felügyelők elemzik a helyi tantervet, a tanítás és tanulás minőségét  és a tanításon kívüli tevékenységeket. Részletes véleményt készítenek a vezetésről és a menedzsmentről. Az elemzés hangsúlyos szempontjai az egészséges és biztonságos környezet, a tanulói elégedettség, valamint a humán erőforrások.

A tanfelügyelői csapat a tapasztalatairól szóban azonnal visszajelzést ad az iskolának. Ezt egészítik ki az egyes tanfelügyelők az intézmény – véleményük szerinti – erősségeinek és gyengeségeinek megnevezésével. Az írásos visszajelzés később már csak árnyalja a képet, de a főbb megállapításokon nem változtat. A felügyeleti jelentések egyben a minőségbiztosítás eszközei is.

A Regionális Tanfelügyeleti Szolgálat a jelentés egy példányát e-mailen küldi el az érintett iskolának, hogy az intézmény a megjelenés előtt ellenőrizhesse az adatszintű információkat. Végezetül minden egyes jelentést nyilvánosságra hoznak az OFSTED honlapján, amely a világ bármely pontján, bárki számára hozzáférhető.

A felügyeleti látogatás következményei

Az elkészült jelentés kézhezvétele után az iskolavezetésnek negyven nap áll a rendelkezésére egy akcióterv – a felügyelők ajánlásai alapján történő – kidolgozásához, és az érdekeltekhez való eljuttatásához. Az elvárt szint alatt teljesítő iskolákat két csoportba sorolják. Az ún. „komoly gyengeségeket mutató iskolák” sok segítséget kapnak fejlesztő munkájukhoz, retorziókra azonban nem kell számítaniuk. A gyengén teljesítő iskolák másik,  „speciális intézkedéseket igénylő” csoportja számára szigorodik a felügyelet. A tanfelügyelők félévenként látogatják ezeket az intézményeket, tanácsokkal segítik őket, és folyamatosan ellenőrzik, hogy sikerül-e megvalósítani a fejlesztési dokumentumban rögzített terveket.

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás
 
XKölöknet Szolidaritás