ÓvodaHasznos tudnivalók

Törvények az óvodai felvételről

A Közoktatási törvény 24. §-a az óvoda intézményéről:

Változás

A közoktatási törvény lehetővé teszi, hogy 2 és fé éves gyermeket is felvegyenek az óvodába. Erről  itt olvashatnak.

Az óvoda a gyermek hároméves korától „...az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig ..." nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvodai év első napjától kezdődően óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.

Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel.

A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése előtt szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság – szakvéleményének megküldésével – értesíti a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai nevelésben vegyen részt.

Forrás: 1993. évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról

A Közoktatási törvény 65.§-a az óvodai felvételről:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai évben folyamatosan történik.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg, ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda – beleértve a kijelölt óvodát* is – köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján köteles óvodába járni**, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító óvoda). A kijelölt óvoda /30. § (4) bek./, ha nem látja el a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatait, csak helyhiány miatt tagadhatja meg a gyermek felvételét. A kötelező felvételt biztosító óvoda – ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét – nem tagadhatja meg a hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41.§-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
*A sajátos nevelési igényű gyermek számára a szakvéleményben kijelölt óvodát jelenti
 **Tehát az ötödik életévét betöltött gyermek

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.

Forrás: 1993. évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról

Gyermekek napközbeni ellátása:

A gyermekek napközbeni ellátásáról – melynek egyik formája az óvoda – a Gyermekvédelmi törvény rendelkezik:

41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,

c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

Forrás: 1997 évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
Kölöknet hozzászólások  
(22 hozzászólás) 
2015 február 20.
anyuka
Ismerősöm 3 éves kisfiát nem engedi a vezető óvónéni óvodába, mivel F80-F89 közötti BNO kódot kapott, pontosan nem tudom melyiket. A kérdésem az lenne, hogy elutasíthatja ezt az óvoda, vagy nem? A testület azt mondja mehet ezzel a kóddal oviba, az ovi azt mondja, hogy nem !
2011 október 07.
anyuka
Az én problémám a következő lenne:
Elköltöztem tavasszal vidékre a kisfiammal de úgy alakult,hogy a régi lakhelyemre vissza kellet jönnünk.Mivel 6.évet betölti októberbe,azt mondták,hogy kötelesek vissza venni őt a régi óvodájába,hát közölte velem az óvodavezető,hogy helyhiány miatt nem tudja bevenni a gyermekemet és most ott tartunk,hogy engem hibáztatott,én büntethető vagyok,és a gyerek nem tud menni óvodába.Iyenkor mit csináljak,szeretném minnél előbb ha óviba menne,de falakba ütközök.Egy elkeseredett,aggódó anyuka
2011 április 08.
óvónéni
Kedves Daniella!
Sajnos a törvény korlátokat szab az óvodáknak, hogy maximum mennyi gyereket vehetnek fel egy csoportba. De azt már nem mondja meg. mit csináljon az óvoda, ha többen szeretnék beíratni a gyereküket. Illetve megmondja: utasítsa el azokat, akiknek nem kötelező óvodába járni. Ezt persze az óvodavezetőnek kell megmondani, így őrá haragszanak az emberek. Az is baj, hogy a törvény előírja, kik azok, akiket muszáj felvenni, de azzal nem foglalkozik senki, hogy a dolgozó emberek hogy oldják meg a gyerekük elhelyezését. Itt vidéken még magánóvoda sincs. Bár ki se tudnák fizetni az emberek a minimálbérből. Szerintem a település vezetőihez kellene fordulni, mert az óvónénik nem sokat tehetnek. Legfeljebb elviselik a szidalmakat.
2011 április 07.
Sinka Edit
Kedves Daniella!
A közoktatási törvény 74.§-a (http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300079.TV) rendelkezik arról, hogy milyen esetekben szüntethető meg az óvodai elhelyezés. A szövegből látható, hogy az óvoda csak akkor szüntetheti meg az elhelyezést, ha a szülő fizetési hátralékát felszólítás ellenére sem rendezte, vagy ha a gyermek sokat hiányzott igazolatlanul. Férőhelyhiány nem szerepel a törvényben indokként. Az új jelentkezőket, ha még nincsenek 5 évesek, el lehet utasítani helyhiány miatt, de a már felvett, beiratkozott gyerekeket nem lehet elküldeni.
(Szerintem az óvodavezető is arra gondolhatott, hogy megkéri a szülőket, csak rosszul fejezte ki magát, amikor úgy fogalmazott, hogy nem engedi vinni ezeket a gyerekeket.)
2011 április 07.
Horváth Daniella
Kedves Edit!
A kisfiam 2010. február óta jár a falunkban lévő bölcsödébe, majd óvodába. 2011. február 5-én töltötte be a 3. évét. Az őket követő bölcsis és kiscsoportos ovis csoportokba nagyon sok gyermeket írattak be, ezért vegyes csoportokat alakítanak ki melyek elég nagy kb 25 fősek. A vezető óvónő azt mondta, hogy ha 30 fölé megy a csoportok létszáma, azokat a gyerekeket, akiknek kistestvérrel otthon van az anyukájuk nem engedi óvodába járni. Megteheti ezt a törvények szerint? Nekünk májusban születik a második babánk. Az lenne a kérdésem, hogy ha a gyermek már több mint egy éve folyamatosan jár az óvodába, szereti és várja a foglalkozásokat és közben kistestvére születik, lehet-e azzal "bűntetni", hogy egyszerűen kirúgják, mert épp nincs hely?! (A következő évre a beíratkozás már megtörtént és ott szó nem volt ilyesmiről, csak két héttel később a szülői értekezleten.) Miért éppen a GYED-en lévők gyermekeit különböztetik így meg? Mi nagyon sokat játszunk, rajzolunk, sétálunk a kisfiammal, de úgy gondolom, 3,5 évesen már neki is szüksége van a gyermektársaságra.
Előre is köszönöm a tanácsát:
2011 január 16.
Sinka Edit
Első körben mindenképpen azt javasolnám, hogy az érintett szülő, vagy az őt az ügyintézésben segítő személy beszéljen a vezető óvónővel, hátha sikerül közösen olyan megoldást találni, ami mindenkinek jó. Mindenképpen higgadt, tisztázó jellegű beszélgetésre lenne szükség, mert a leírtak alapján nem újkeletű a konfliktus, de mégsem tűnik úgy, hogy átbeszélt lenne a probléma.
Amennyiben nincs megnyugtató megoldás, akkor mindenképpen a jegyzőnél kell panasszal élni, ez nem kerülhető meg. Javaslom, hogy az érintett ezt tértivevényes levélben tegye, hogy később legyen bizonyítéka arról, hogy mikor és kit keresett meg az ügyben. Ha nem kap választ 30 napon belül, vagy ha a válasz nem oldja meg a problémát, és a szülő továbbra is úgy érzi, hogy jogtalanság vagy méltánytalanság éri, akkor az oktatási ombudsmanhoz lehet fordulni. (Elérhetősége: www.oktbiztos.hu)
2011 január 16.
Juhász Erika
Kedves Sinka Edit!
Az én kérdésem a következő lenne:
Mi a teendő ha a gyermek betölti a 3.élet évét,az óvoda fel is veszi de nem lehet bevinni a gyermeket! (Hátrányos helyzetű családról lenne szó,ahol az anyuka nem tud elmenni dolgozni mert nincs kire hagyni a gyermekét.) Ráadásul nincs olyan hét az intézményben,hogy 1-2 alkalommal meg ne hosszabbodna a hétvége! Indokolni nem tudják a szünetet. Elég kemény a nevelők nevelése, gyakori a agresszív viselkedés is részükről. Sajnos a jegyző,polgármester nem foglalkozik az üggyel. Egy kis település Heves megyében. Mi a teendő ilyenkor? Hová lehet panasszal fordulni?
2011 január 04.
Sinka Edit
Kedves Ildi!
Fellebbezésről a törvény nem rendelkezik. Azt javaslom, hogy a fenntartó önkormányzatnál próbálkozzon esetleg az édesanya, kérjen segítséget a problémájának megoldásában. A jegyzőt kell keresni, vagy ha nagyobb városról van szó, akkor esetleg az oktatási osztály vezetőjét. Ám nem biztos, hogy tudnak segíteni, mert ha az óvodai csoport létszáma elérte a törvényes maximumot, a kisgyermek pedig még nem tanköteles, akkor nincs mit tenni.
Fontos azonban, hogy tavasszal be kell íratni a gyermeket az óvodába, hiszen szeptembertől már tanköteles lesz. Erről ne feledkezzenek meg semmiképpen!
2011 január 03.
Ildi
Kedves Edit!
köszönöm a válaszát!
A nagyobbik gyerek mehet oviba holnaptól, de a kisebbiket elutasították, helyhiányra hivatkozva. Lehet ez ellen fellebbezni?
Köszönettel:
2010 december 19.
Sinka Edit
Kedves Ildi!
Az óvoda normál esetben az óvodavezető döntése alapján veszi fel a gyerekeket. A legtöbb helyen azért van valamilyen helyi szabályzat vagy szokásjog, például az, hogy előnyben részesítik a dolgozó szülők gyermekeit. (Ez sem kötelező, de a gyermekvédelmi törvény ebben a szellemben fogalmaz, lásd korábban a hozzászólások között.)
Kötelező azonban felvenni óvodába azt a kisgyereket, aki az adott évben betölti az ötödik életévét. Őt a nevelési év kezdetétől, vagyis szeptember 1-től kell mindenképpen felvenni. (Erről a közoktatási törvény 24.§ (3)szakasza rendelkezik. "A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.")
Barátnője nagyobb gyermekét tehát mindenképpen fel kell vennie az óvodának, hiszen ő már hatéves elmúlt. A kisebb gyermek felvételét azonban helyhiány miatt elutasíthatják. Őt 2011. szeptemberétől köteles a körzeti óvoda felvenni.
2010 december 18.
Ildi
A barátnőm egyedülálló szülő 2 gyermeket nevel, az egyik 2011. februárban lesz 5 éves, a másik 2010. szeptemberében töltötte a 6. évét kötelező-e felvenni a gyerekeket óvodába, ha igen mikortól? A szülő év közben 2010. decemberében költözött a településre válás miatt. Addig a gyerekek óvodába jártak előző lakhelyükön. El lehet-e utasítani a gyerekek óvodai felvételét az új lakóhelyen bármilyen indokkal is?
Köszönettel: Egy aggódó barát.
2010 december 18.
Ildi
A barátnőm egyedülálló szülő 2 gyermeket nevel, az egyik 2011. februárban lesz 5 éves, a másik 2010. szeptemberében töltötte a 6. évét kötelező-e felvenni a gyerekeket óvodába, ha igen mikortól? A szülő év közben 2010. decemberében költözött a településre válás miatt. Addig a gyerekek óvodába jártak előző lakhelyükön. El lehet-e utasítani a gyerekek óvodai felvételét az új lakóhelyen bármilyen indokkal is?
Köszönettel: Egy aggódó barát.
2010 december 14.
Sinka Edit
A közoktatási törvény szerint: "Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosban fővárosi kerületben, illetve, ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető." (1993. évi LXXIX. tv. 24.§ (1)
Ez azt jelenti, hogy ha van szabad férőhely az óvodában, ha már minden 3 évet betöltött jelentkezőt felvettek, akkor jöhetnek a fiatalabbak.
Nincs szabály arról, hogy összeférhetetlen lenne az óvoda és a GYES.
2010 december 14.
yx
2.5 évesen mehet oviba?ha így van, maradhatok gyesen míg be tölti a 3 évet?
2010 szeptember 27.
Tajti Éva
Kedves "Kérdőjelekkel teli Szülő"!
A Közoktatási törvény (1993. LXXIX.)3. számú melléklete rendelkezik az óvodai csoportok maximális létszámáról, amely nem lehet több 25 főnél. Ha legfeljebb 2 csoport van az intézményben, akkor szükség esetén a létszám 20%-kal növelhető (tehát 30 főre bővíthető a gyerekek száma), illetve ha 2-nél több csoport van az óvodában, akkor további 10%-kal (ez 32,5 gyereket jelent matematikailag, a gyakorlatban 33-mal számolnak az óvodák). A bővítést a szülői munkaközösségnek és az óvodaszéknek is támogatnia kell. Ezenkívül a hatályos építészeti előírások szerinti egy főre eső alapterületnek is meg kell lennie a intézményben. 2010. január 1-től az intézményvezetőnek nem kell a bővítéshez az Oktatási Hivatal engedélyét kérnie, de az OH a létszámok betartását továbbra is ellenőrzi. Nem tudom, az Önök óvodájában hány csoport működik, és hány gyermek jár oda. A fentiek alapján lehet megfontolni, mit lehet tenni. Ha 30/33 a felvettek létszáma, akkor az óvoda vezetője nem tehet sokat. Ő saját hatáskörben új csoportot nem indíthat. Erről a fenntartó dönt. Amit még érdemes tudni: az óvodai felvételkor elsőbbséget élveznek azok, akik a következő tanévben tankötelesekké válnak, a HHH gyermekek, illetve azok, akiknek mindkét szülője dolgozik, iskolába jár vagy betegsége miatt a gyermek napközbeni ellátásáról nem tud gondoskodni.
2010 szeptember 26.
"egy kérdőjelekkel teli szülő"
Tiszteletem!A mi ovinkban nagyon jól mennek a dolgok.Nincs gond az óvónőkkel sem a munkájukkal.Nekünk az a problémánk,h az óvoda vezetője(aki az orrát sem dugja a gyermekeink közé)a 34 főre csak 1 csoportot engedélyezett,valamint a többi beiratkozni vágyó gyermeket sorban elutasítja.Mondván,h 2 évvel a gyermek 3 éves kora előtt kellett volna beíratni.Nem tudom,h ez mennyire felel meg a Köztársasági Törvény 65-ös szabályának.Nem alakítanak még egy csoportot,pedig a megbízott helyi óvoda felügyelője is megígérte,h tesz vmit,de Ő is csak visszautasító minden szülővel.Mit lehetne csinálni?
2010 szeptember 08.
Sinka Edit
Nem, ilyen törvényi előírás nincsen, hogy csak délig maradhat egy kisgyermek az óvodában. Viszont ha Ön otthon van, akkor az óvoda az öt éven aluli gyermekét nem köteles felvenni, helyhiány miatt a kérelmet elutasíthatja. Az óvoda napközbeni ellátást biztosít, amelyre a gyermekvédelmi törvény az irányadó (lásd a cikkben). Abban pedig az szerepel, hogy a napközbeni ellátást azon kisgyermekek számára kell megszervezni, akiknek a szülei dolgoznak, képzésben vesznek részt, betegség vagy egyéb ok miatt a gyermek ellátását nem tudják megoldani. Persze felvehetőek mások is, ha van férőhely.
2010 szeptember 01.
nagy edit
ha gyesen vagyok a kissebbik gyermekemmel akkor a nagyobbik csak délig lehet oviba?elöirja ezt törvény?köszönettel
2010 január 06.
X.Y
Kétségbe esett anyuka!Arra szeretném a választ megkapni,hogy joga van-e az óvonőnek belenézni a gyermek hajába ha úgy gondolja,hogy tetves a gyerek/vakarózik/vagy csak a védőnő teheti meg?Vagy ha tetves akkor haza küldheti e a gyereket?Általában 3-4 hetente tetves fejjel jön haza a lányom mire kitisztitom a haját kezdjük előlről az egészet mert az egyik ovisnak folyamatosan van a hajában és az óvonő szerint nincs joga belenézni és hazaküldeni és hiába mondja a szülőnek hogy kenje le a fejét a kislánynak de nem elég lekenni ki is kell tisztitani a serkékektől különben nem ér az egész semmit!Már arra gondoltam ANTSZ segitséget fogok kérni mert a lányom már allergiás a sok szerre amivel kenem a fejét!Köszönöm a választ!
2009 szeptember 20.
xxx
xxxxEgy vidéki óvó néni Tisztelt anyuka! A mi óvodánk is hasonló problémával küzd, mint Önök. Csak mi meg a másik oldalom vagyunk. A sajátos nevelési igényű kisgyermek igényeit is próbáljuk kielégíteni. Mert szeretjük a gyerekeket és segíteni próbálunk, ahogy tudunk. De inzulint adagolni óvónői diplomával nem szeretnék, nem értek hozzá és nincsenek meg a tárgyi feltételek sem. Ezek a kijelölt óvodákban vannak meg. Egyébként a megoldást meg végül megtaláltuk. Legalábbis remélem, hogy Önök is így gondolják. Köszönöm a figyelmet.
2009 augusztus 27.
Egy vidéki anyuka
Tisztelt olvasók! A mi családunk is hasonló problémával küzd. Van három gyermekünk, az egyik sajnos cukorbeteg. Elsö körben felvették a gyermeket az óvodába,( mi elmondtuk hogy cukorbeteg )nagyon örültünk neki.Második körben nekiálltak tiltakozni,mert étkezés után inzulint kell adni a gyermeknek.tény hogy egy kicsivel több figyelmet kell szentelni rá, de nagyon kiborultam,hogy ismételten megpróbálják kiközösíteni gyermekem.Nagyon bántó, hogy egy gyermeket próbálnak bántani azzal hogy eltiltják egy olyan közösségtől aminek négy évesen szeretne már ő is részese lenni.Aki ilyen helyzetben van, és tud valami jó megoldást, kérem írja meg. Köszönettel:
2009 június 23.
 
Az irant erdeklodnek, hogy a helyi jegyzonek milyen jogosultsagai vannak arra, hogy igazolasokat kerjen a szuloktol ahhoz, hogy a gyereket ovodaba felvegyek? Kisvarosban elek, ahol keves a ferohely, igy elutasitottak a kisfiam ovodai felvetelet, pedig mar 4 eves lesz oktoberben. Fellebbeztunk a jegyzonel, ahogy hivatalosan el kellett jarnunk, csatoltam a munkaltatoi igazolasomat is, miszerint augusztustol dolgozom. Ennek ellenere meg tovabbi 3 igazolast kert be tolem a jegyzo 5 napon belul. Mindez azert, mert van egy kisebb gyermekem es nem hiszik el, hogy dolgozni fogok. Igazolast kernek a ferjem foglalkoztatojatol, attol az intezmenytol, ahova a kicist elhelyezem (mi esetunkben a nagymama) es meg arrol is, hogy hivatalosan lemondtam a GYED-rol. Errol pedig addig nem mondanek le, amig munkaba nem allok. Jogos ilyeneket kerniuk a mi csaladunktol, mig masokat siman felvettek az oviba? Kicsit meghurcolasnak es kekeckedesnek erzem ezt az eljarast, plane, mert tudom, hogy nem mindenkivel tortenik igy a felveteli procedura. Koszonettel es tisztelettel: Toth Adrienn
Összes hozzászólás (22) megtekintése »
Kölöknet hozzászólás
aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó