Tudástár

A települési önkormányzat hatáskörébe utalt ellátások

Juttatások sérült gyermeket nevelő családoknak III.

A sérült gyermeket nevelő családok nagyon kevés információval rendelkeznek a számukra biztosított kedvezményekről, támogatásokról. Sokszor a vizsgálatot végző szakértői bizottság vagy a diagnózist felállító szakorvos sem tud teljes körű felvilágosítást adni, és a gyermekorvosok vagy védőnők is csak az alapjuttatásokat ismerik. Az alábbiakban összefoglaljuk, melyek a települési önkormányzat hatáskörébe utalt ellátások.

Vannak olyan ellátási formák, amelyeket az ország valamennyi települési önkormányzata kell, hogy biztosítson a családok/személyek számára. Csak az igénylés feltételeiben fordulhat elő kis mértékű eltérés. Az alább felsoroltakon kívül az önkormányzatok helyi rendeleteikben meghatározhatnak más, nem kötelező érvényű helyi támogatásokat is, mint pédául a gyógyszersegély, tüzelőtámogatás, temetési segély, méltányossági közgyógyellátási igazolvány, adósságcsökkentő támogatás, stb. Tájékozódni a települési önkormányzatok segélyezéssel foglalkozó osztályán érdemes. Az alábbiakban az önkormányzatok (bizonyos esetekben a jegyző) hatáskörébe utalt, kötelező ellátási formákat ismertetjük röviden.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

:

Fontos tudni!

Némely ellátási formát a tárgyévi öregségi nyugdíjminimum összegéhez kötnek; ez 2008-ban 28 500 Ft (nettó 25 795 Ft).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény többféle jutattás igénybevételére jogosít: ilyen a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, az évente kétszeri pénzbeli támogatás (július és november hónapban), valéamint további, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények. Többek között jogosult a gyermek a gyermekvédelmi kedvezményre, ha a családban az 1 főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, ha a gyermek tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani. A gyermekétkeztetés normatív kedvezménye a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek esetében 50%. A normatív kedvezmény megállapításánál közös háztartásban élőként kell figyelembe venni életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket.
(Lásd A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 19-20/A §, valamint 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet.)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Kizárólag pénzbeli ellátásként megállapítható ellátás. Összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a. Erre a támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt és tartására köteles hozzátartozó jogosult, aki vagy nyugellátásban illetve baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani, a megfelelő formanyomtatványon, kiegészítve a felsorolt ellátásokról szóló igazolásokkal.
(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 20/B. §.)

Lakásfenntartási támogatás

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz nyújtott hozzájárulás. A helyi lakásfenntartási támogatás feltételei településenként jelentősen eltérhetnek. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. Az igényt a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani, formanyomtatványon.
(Lásd 1993. évi II. tv. 38.§ (2)-(4) bek. A lakcím szerint illetékes település önkormányzatának helyi rendelete. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (II.27.) Kormányrendelet, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 98-111.§.)

Ápolási díj

A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a súlyosan fogyatékos vagy a tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végző személy. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a súlyos fogyatékosságról (illetve tartós betegségről), és arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. A háziorvos az igazolást szakorvosi szakvélemény vagy a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján állítja ki. Az ápolási díjat az illetékes települési önkormányzat jegyzője állapítja meg, a megfelelő feltételektől függően az összeg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének bizonyos százaléka lehet.
(Lásd A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§.; A lakóhely szerinti települési önkormányzat helyi rendelete; A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (II.27.) Kormányrendelet.)

Átmeneti segély

Eseti ellátási forma. Pénzben, átutalásban vagy természetben adható. Mértékét és formáit a települési önkormányzatok helyi rendeletükben szabályozzák. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik alkalmanként jelentkező többletkiadásaik (pl. betegség) miatt átmeneti segítségre szorulnak, illetve önmaguk és családjuk létfenntartásáról gondoskodni nem tudnak. Az igény benyújtásának helye a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztálya. A kérelemhez a jövedelemigazolást, illetve a rendkívüli helyzetet igazoló dokumentumokat szükséges benyújtani.
(Lásd A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§.; A lakóhely szerinti települési önkormányzat helyi rendelete; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98-111.§.)

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás