Tudástár

Vagyoni és jövedelmi helyzettől független támogatások

Juttatások sérült gyermeket nevelő családoknak I.

A sérült gyermeket nevelő családok nagyon kevés információval rendelkeznek a számukra biztosított kedvezményekről, támogatásokról. Sokszor a vizsgálatot végző szakértői bizottság vagy a diagnózist felállító szakorvos sem tud teljes körű felvilágosítást adni, és a gyermekorvosok vagy védőnők is csak az alapjuttatásokat ismerik. Az alábbiakban összefoglaljuk, milyen jogosultságok illetik meg, jövedelmi helyzettől függetlenül, a sérült gyermeket nevelő családokat, illetve magát a sérült gyermeket.

A sérült gyermek megszületése után és gyermekéveiben a családoknak járó támogatási formák egy része a család vagyoni és jövedelmi helyzetétől függetlenül igénybe vehető. Az ilyen típusú juttatásokon belül három különböző támogatási formát különböztetünk meg: a pénzbeli támogatást, a saját jogon nyújtandó természetbeni és pénzbeli támogatást, valamint az egyéb, fogyatékossággal összefüggő, jövedelmi/vagyoni helyzettől független kedvezményt. Nézzük, melyik csoport milyen ellátási formákat tartalmaz:

Pénzbeli támogatások

Anyasági támogatás
Egyszeri, egyösszegű családtámogatási ellátás. A szülést követően jogosult rá minden anya, aki a várandósság ideje alatt legalább négyszer (koraszülés esetén legalább egyszer) terhesgondozáson vett részt. Az igényt az igénylő munkahelyén lévő családtámogatási kifizetőhelyen, vagy ha ott nincs (illetve az anyának nincs munkahelye), a Magyar Államkincstár megyei területi igazgatóságain lehet benyújtani.
(Lásd az 1998. évi LXXXIV. Törvény a családok támogatásáról (29-33.§, 34-44.§), valamint a 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet.)

Családi pótlék

Konkrét összegek

A családi pótlék összege függ a gyermekek számától és a gyermek fogyatékosságától, betegségétől. A családi pótlékok pontos összegéről és a fogyatékos személyeket érintő pénzbeli ellátási formákról a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján összegző táblázatot olvashatnak.

Összegéről minden évben legalább egyszer az Országgyűlés dönt. Az igényt a munkáltatói kifizetőhelyen vagy a Magyar Államkincstár területi igazgatóságain, illetve a fővárosban a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon lehet benyújtani az „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című formanyomtatványon. Fontos, hogy a tartósan beteg, illetve a súlyosan fogyatékos gyermekek esetén a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez csatolni kell az erre jogosító orvosi igazolást!
(Lásd 1998. évi LXXXIV. Törvény a családok támogatásáról 6-18.§, illetve 44.§ (a jogorvoslatról), 223/1998. (XII.30) Kormányrendelet)

Gyermekgondozási segély
Erre az ellátásra minden szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, a gyermek 3. életévének betöltéséig, valamint ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében pedig 10. életévének betöltéséig. A gyermek 10. életévének betöltése után a szülő – a jogosultsági feltételek megléte esetén – ápolási díjra jogosult. A gyermekgondozási segély benyújtásának helye megegyezik a családi pótlék igénylésének helyével. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek esetén, ha családi pótlékot még nem igényeltek, csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolást. (Lásd 1998. évi LXXXIV. Törvény a családok támogatásáról 20-22.§, 34-40.§, illetve 44.§ (a jogorvoslatról), 223/1998. (XII.30) Kormányrendelet)

Gyermeknevelési támogatás
Havi rendszerességgel járó támogatás, amelyet a saját háztartásban 3 vagy több kiskorút nevelő gondviselő igényelhet. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életév betöltéséig jár. Az igény benyújtásának helye a Magyar Államkincstár illetékes megyei területi igazgatósága, illetve a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság.
(Lásd 1998. évi LXXXIV. Törvény a családok támogatásáról (23-24.§, 34-44.§), valamint a 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet)

Természetbeni és pénzbeli támogatások saját jogon

Közgyógyellátás
A szociálisan rászorult személy részére, az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított támogatás. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy – külön jogszabályban meghatározottak szerint – térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyító ellátásokra: a járóbetegellátás keretében rendelhető gyógyszerekre (amely rendszeres gyógyszerszükséglet esetén egyéni gyógyszerkeretből, egyszeri megbetegedés alkalmával eseti keretből áll), egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre, továbbá orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.
A közgyógyellátást alanyi jogon kapják – többek között – a magasabb összegű családi pótlékban részesülők, azaz a tartósan beteg, illetve a súlyosan fogyatékos gyermekek, az ő szüleik vagy eltartóik. Rendszeres gyógyszerszükséglet támogatása iránti kérelem beadásához szükség van a háziorvos, illetve a szakorvos igazolására. Az igényt a települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet benyújtani, a megfelelő formanyomtatványon. A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt.
(Lásd: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 49-51.§-a, 4/A.§ (a jogorvoslatról), valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet, 2007. évi LXXI. Törvény 36.§ (10) bekezdés.)

Parkolási igazolvány
A KRESZ-ben meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosít. Parkolási igazolványra jogosult az,
- aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. Rendelet 1.§-a (3) bekezdésének a, pontja értelmében súlyos mozgáskorlátozottnak minősül;
- aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. Rendelet 1. §-ának (1) bekezdése értelmében látási fogyatékosnak; (2) bekezdése értelmében hallási fogyatékosnak; (3) bekezdése értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdése értelmében autistának; illetve (5) bekezdése értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül;
- akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI.30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek;
- aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 1. sz. melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül.
Az igényt a települési önkormányzat okmányirodáján lehet benyújtani formanyomtatványon, amihez csatolni kell orvosi szakvéleményt is.
Fontos tudni, hogy a jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által nyújtott kedvezménnyel csak a jogosult szállítása esetén élhet!
(Lásd még: 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet, 1957. évi IV.tv. 62-67.§ és 1999.évi LXXXIV. Tv. 6.§.)

Egyéb, fogyatékossággal összefüggő, jövedelmi/vagyoni helyzettől független kedvezmények

Gépjárműadó-kedvezmény
Mentes a gépjárműadó alól (bizonyos feltételek mellett) a súlyos mozgáskorlátozott személy tulajdonában lévő, illetve a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülője/gondviselője. A gépjárműadó alóli mentességhez az igényt a települési önkormányzat adóosztályán lehet megtenni, mellé csatolni kell a mozgáskorlátozottságról szóló orvosi igazolást.
(Lásd 1991. évi LXXXII. Tv. 5-6.§, 9. és 18.§)

Személyi jövedelemadó kedvezmény
A különböző jogcímen szerzett jövedelmek összevont adóalapjának adójából nem kell megfizetni a családi kedvezményt, melyet a kedvezményezett eltartott után érvényesíthet a jogosult. A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult, továbbá a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa. A családi adókedvezmény összegének meghatározása szempontjából az eltartottak létszámába a kedvezményezett eltartottakon kívül be kell számítani többek között azt a személyt, aki fogyatékos és szociális intézményi ellátásban részesül.
(Lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Tv. 40.§)

Akadálymentesítési támogatás
A súlyosan mozgássérült személy részére műszakilag akadálymentes lakás kialakításának többletköltségeire vissza nem térítendő állami támogatás. Az igényt a lakóhely szerint illetékes mozgássérültek egyesületéhez kell benyújtani, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez címezve. Mellékelni kell hozzá a mozgássérültség fennállásáról szóló igazolást (pl. szakértői vélemény vagy a illetékes rehabilitációs szakrendelés orvosának szakvéleménye).
(Lásd 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 9.§)

Utazási kedvezmények
A helyközi közlekedésben utazó fogyatékos személynek 90 %-os jegykedvezmény, 90 %-os bérletkedvezmény, a helyi közlekedésben 100 %-os kedvezmény jár, ugyanakkor kísérőjét a helyközi közlekedésben 90 %-os jegykedvezmény, helyi közlekedésben 100 %-os jegykedvezmény illeti meg. A jogosultság megilleti
- azt a vak személyt, aki rendelkezik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetségének arcképes igazolványával, illetve igazolása van arról, hogy a vakok személyi járadékában részesül;
- a Siketek és Nagyothallók Országos szövetségének érvényes arcképes igazolványával utazó hallássérült személyt;
- azt a személyt, aki vagy aki után szülője/eltartója  magasabb összegű családi pótlékban részesül;
- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Tv. alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személyt;
- illetve a felsorolt személyekkel együtt utazó személyt.
Az igényt a Magyar Államkincstár megyei területi igazgatóságain kell benyújtani.
(Lásd 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet 8.§)

 
Kölöknet hozzászólások  
(33 hozzászólás) 
2016 március 31.
 
Józan gondolkodó!!??? Inkább egy lelketlen idióta! Hogy lehet ilyet írni??
2014 augusztus 28.
 
Ingyen kapjuk a gyermekeinket az úrtól!Anyaméh gyümölcse jutalom!Kedves szülők van gyógyulás
2014 április 10.
Lovászi Ibolya
Kedves Józan Gondolkodó!A véleményformáláshoz mindenkinek joga van. Azonban ilyen súlyos szavak mellé minimum írd ki a nevedet.
2014 február 19.
Nagy Ágnes
Az a durva, hogy a szülő ezekről a támogatásokról nem, vagy csak véletlenül hall!!! Így jártam a 2 éves dongalábas kislányommal. Most várom a MÁK határozatát. 2 évről így is már lecsúsztam! Összeesküvés-elmélet? :-)
2013 október 27.
Józan Gondolkodó
Akinek két fogyatékos gyereke született, miért vállal be egy harmadikat is? Ezt soha se fogom megérteni! Aki ilyen felelőtlen, ne akarja magát megsajnáltatni és a gyerekei keservén anyagiakhoz jutni!!!!!!!!!!!
2013 február 05.
Feka Szilvia
Sziasztok.Feka Szilvia vagyok 3sujosan testi fogyatékos gyermek édesanyja.Nagy lányom, Amanda donga lábu,és csipő ficamos,középső fiam,Roland,aki Törpe-szindrómás,picifiam pedig hat és fél hónapra született,1kg,05dkg-al.Mondanom sem kell ez mennyi fizikai,lelki fájdalommal jár.8éve vagyok anya,de azóta csak a gyerekeim egészségéért küzdünk.És ha ez még nem lenne elég,hát jönnek az anyagiak.Csak a kötelező támogatásokat kapjuk,mindig mindenhonnan elutasitanak.Kérlek titeket ha tudtok segitsetek,1 kedves szónak is nagy értéke van,előre is köszönöm.
2012 szeptember 04.
szalai
Tisztelt Szöllösi Györgyné!
Nekem is van egy epilepsziás fiam. Amíg nincs papírod arról, hogy értelmi fogyatékos v. autista lenne a fiad addig nem fogsz sajnos parkolási igazolványt kapni. Én is jártam ebben a cipőben.Akinek nem él a háztartásában ilyen személy annak erről fogalma nincs, ezt csak azok értik akiket hasonló cipő szorít.
A www.koloknet.hu.-n juttatások a sérült gyermeket nevelő családoknak I.-ben megtalálod a jogszabályt.
2012 augusztus 25.
Rézmüves Zoltán
Sziasztok gyermekem hallássérült és még nincs neki ilyen nagyothalló kártyája és azt szeretném tudni,hogy ezt meglehet igényelni emelt csp. nélkül?A válaszokat előre is köszönöm!!!
2012 május 09.
Szöllösi Györgyné
A kisfiam epilepsziás napi rohamai vannak szám szerint 10-50 között nem tudom hogyan kaphatnánk parkolási igazolványt vagy járműadó kedvezményt mert nagyon sokat járunk autóval kórházba .Az illetékesek elutasítottak a a falunkban , mondván hogy nem mozgáskorlátozott vagyis nincs tolókocsink . Hiszen valamilyen szinten mozgáskorlátozott mert napi szinten lévő rohamoktól nem utazhatunk buszon .Egyébként szociálisan is rászorulnánk minden segítségre mert nincs jövedelmünk . Mit tehetünk mikre vagyunk jogosultak ?
2012 március 26.
SE
Kedves Zsuzsi 34! Csak sejtem, hogy az "államkincstáros igazolvány" azt igazolja, hogy gyermeke magasabb összegű családi pótlékra jogosult, és így jár neki a 90%-os kedvezmény helyközi közlekedésben. Ez a kedvezmény a kísérőnek csak akkor jár, amikor a jogosulttal együtt utazik, egyébként nem. És bár a jogszabály, amely az utazási kedvezményeket tartalmazza (85/2007. kormányrendelet) változni fog április elsejétől, de a változás az Önökre vonatkozó részt (8.§ c, szakasz) nem érinti.
2012 március 26.
Zsuzsi 34
Zsuzsi 34
Kisfiam hallássérült, de jól beszél és többségi iskolába jár Budapestre, mi Szigetszentmiklóson lakunk, általában távolsági busszal viszem be az államkincstáros igazolvánnyal, de ezt akkor nem használhatom, amikor már egyedül jövök haza, vagy megyek érte, mert akkor már nincs velem.
Mivel ez egy sima általános iskola, mely hallássérült gyerekeket is befogad, nem tudom, hogy adhat-e ki olyan igazolványt, amely arra jogosítja fel a szülőt, hogy gyermeke nélkül is kedvezményesen utazhasson az iskolába menet vagy jövet.
Fontos lenne, mert így 13000 Ft-ba kerül a beutazás, és ezt már egyre nehezebben tudjuk kigazdálkodni.
Az iskolába még senki nem igényelt ilyen igazolványt, úgyhogy ott még nem is hallottak ilyenről.
Segítségüket előre is köszönöm.
2011 február 11.
kovimoni35
Kedves KJ!Köszönjük,az én gyerköceim SNI tagozatra járnak és Ritalint szednek.
A Tan.Kép.Vizsgálókat hagyjuk,mert jkét és fél óra várakoztatás után úgy írattak a gyerekkel tesztet hogy beígértek neki egy pofont.Majd ezek után normál ált.suliba aarták küldeni holott még a speciálisból is haza kell néha hoznom,mert nem bírja.
2011 január 22.
pedagógus
Tapasztalataink szerint sokat szigorodott az emelt szintű családi pótlékra jogosító orvosi igazolások kiadása. Ahol nem egyértelmű a betegség, a besorolás, ott egyre kevesebben részesülhetnek emelt családi pótlékban.
2011 január 21.
KJ
Az ADHD-t sem az egészségügyi, sem a közoktatási megközelítés szerint nem tekintjük fogyatékosságnak. A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, ahol komplex vizsgálatot végeznek (tehát szakorvos is látja a gyermeket), a hiperaktivitás-figyelemzavart döntően a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség kategóriába sorolják (vannak esetek, amikor organikus okra nem visszavezethető rendellenességet állapítanak meg, ami megkérdőjelezi, hogy valóban ADHD-vel állunk-e szemben). Ez a kategória nem tartozik a fogyatékossági csoportok közé (ahová különben a közoktatási törvény a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos személyeket sorolja). A szakértői bizottságok az ADHD megállapítása esetén nem bocsátanak ki emelt összegű családi pótlékra jogosító papírt.

Az egészségügyi ellátásban az ADHD-t az ún. BNO besorolás alapján (betegségek nemzetközi osztályozása) a viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarainak csoportjába, közelebbről a hiperkinetikus zavarok közé sorolják. Gyermekpszichiáter vizsgálata szükséges a disagnosztizálásához. A már korábban említett 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet az ADHD-t konkrétan nem nevesíti, mint az emelt szintű családi pótlékra jogosító állapotot. Általában a pszichiátriai betegségek csoportja esetében azonban az állapot súlyossága alapján mégis megállapíthatja az emelt családi pótlékra való jogosultságot. Ha valaki erősen tartja magát a jogszabályhoz, akkor a magasabb összegű családi pótlékra jogosító papírt akkor adja csak meg, ha a gyermeknél olyan súlyos magatartási zavar áll fenn, amely miatt a közösséget, a nevelési és oktatási intézményt – kivéve a speciális közösséget, illetve speciális nevelési és oktatási intézményt - önmaga és a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathatja. A szülők tapasztalatai alapján azonban úgy tűnik, hogy sok esetben a szakorvos megítélésének kérdése, hogy ezt a papírt kiadja-e vagy sem a fennálló állapot alapján. Azt hiszem így teljes a kép.
2011 január 21.
 
1. számú melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelethez
A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok:
H) Neurológiai betegségek
1. Gyermekközösségben elhelyezhető, de gyakori epilepsziás rohamok, magatartási zavar miatt gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést igénylő epilepsziás betegek, akik felügyelete, ápolása miatt a családtagok kénytelenek a munkájuktól távol maradni.
2. Gyógyszerrel részben beállítható epilepsziások, akiknek havonta átlagosan legalább egy rohamuk van.
3. Progresszív degeneratív (neurometabolikus) folyamatok.
4. Incontinenciát okozó meningo-myelocele.
5. A központi és perifériás ideg- és izomrendszer recidiváló, súlyos betegségei, melyek maradványtünetekkel gyógyulnak, illetve csak remissioba kerülnek (pl. Sclerosis multiplex, polyneuritis, polymyositis).
6. Trauma, sérülés következtében elvesztett beszédképesség: aphasia, dysphasia
M) Értelmi fogyatékosság
1. A súlyos halmozottan fogyatékosok (BNO kód F73).
2. Középsúlyos fokban fogyatékosok (BNO kód F71-F72).
Akiknek IQ pontja 20-49 között határozható meg, olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard deviációja 15.

N) Pervazív fejlődési zavarok
1. Autizmus
2. Mutizmus

O) Pszichiátriai betegségek
Elmebetegség és súlyos magatartási zavar, melynek okán a gyermek közösséget, nevelési és oktatási intézményt - ide nem értve a speciális közösség, illetve nevelési és oktatási intézmény esetét - önmaga és a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat.

2011 január 21.
kovimoni35
Kedves KJ!
Az ADHD igenis fogytékosság és jár rá az emelt családi.Én is kapom mindkét fiam után.
2011 január 13.
vargane janovics timea
szeretnem megkerdezni hogy a ki emelt csaladi potlekbol fel lehete nevelni egy kis koru hallas serult et, mivel szegedr kell hordanom a kis fiamat ezen kivul venem kell ketto db hej jegyet ami hetszaz forinba kerul es az utra enni es inni valo nincs benne es a hej jegyet senkitol nem igenyelhetem visza
2011 január 07.
KJ
Minden érintettnek hasznos információ lehet, hogy az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet tartalmazza a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok listáját. Az ADHD nem tartozik a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapotok közé.
2011 január 06.
noncika
1o éves kisfiam SNI-s. ADHD-és hiperaktiv figyelemzavaros. BNO10,F9000,F9280. Kérdésem jár-e számára az emelt összegű családi pótlék?
2010 december 16.
besenyei ildiko
hátrányos a beteg gyerek édesanyának 10 osztálya van az hátrányos helyzetű
2010 május 26.
 
Az én fiamnak sni-je van ill.mérsékelt fokú vezetéses tipusú hallásromlása.A fülorr gégész nem hajlandó a nyomtatványt kitölteni mondván ez nem fogyatékosság.Úgy tudtam tartós betegség.Tudtok segiteni milyen orvoshoz forduljak,hogy meg kapjam az emelt családit?Köszönöm Györgyi
2010 május 23.
Rony
Kedves Eszter! Azt tudom, hogy férjem mindkét fülére hallássérült és mikor betöltötte a 18.dik élet évét az anyukája még akkor élt és kijárta a férjemnek a 50%-os nyugdijat amit biztossan kap valódi nyugdijas koráig munka mellett. Tudom nem ezt kérdezted de gondolom ezt a infó is fontos számodra.
2010 február 17.
Eszter
A férjem minimálbért keres,és hosszabított gyesen vagyok hallássérült 8 éves kislányomal.Nem tudnátok nekem segíteni milyen kedvezményeket vehetnék igénybe?(pl.adókedvezmény,stb)
2010 január 17.
livia
én a kiemelt családin kivül meg a kedvez ményes utazáson kivül semi támogatást nemkepok a vak kisfiara
2010 január 08.
Ernesztina
SZiasztok Felhivtam az /invitel/ telefon tarsaság munkatársát,hogy szeretném beadni az igényt az ezerforintos kedvezményre de már 2éve megszünt nem jutottak megegyezésre a kormányal.
2009 szeptember 15.
 
Azt kérdezném, hogy a 10 éves gyerekem lehet-e kisérő
2009 augusztus 28.
kalányosné léber ágnes
hello.kérdezném hogy szivbneteg gyermekem után auto vásárlási kedvezmény jár e?
2009 augusztus 07.
komár jozsef
cf-es gyermekem van neki jár-e autovásárlási kedvezmény mivel tömegközlekedési eszközön nem utazhat a fertözésveszély miatt.
2009 július 31.
csücsök
Nagyotthalló (sionosz tag) igényelhet parkolási kedvezményt a rokkantkártyákhoz hasonlóan? vagy ez még folyamatban van?
2009 július 22.
 
EGY kísérőnek van csak kezdvezmény. A másik szülő teljes áru (vagy ha van más kedvezménye, azzal) jeggyel utazik
2009 július 14.
 
mind a kettö szülö mehet 90 százalékos jegyel? vagyis kérhet?
2009 július 10.
 
Nem csak ha a gyermek is vele van.
2009 június 20.
 
Az utazási kedvezményt, akkor is igénybe veheti-e a beteg gyermeket nevelő szülő a helyközi járaton, ha agyermek nélkül utazik?
Összes hozzászólás (33) megtekintése »
Kölöknet hozzászólás
aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó