Iskola

Speciális általános iskolák autista, ADHD-s, tanulási zavarral küzdő és más SNI-s gyerekeknek

Cikkünkben különböző sajátos nevelési igényű gyerekeknek ajánlunk speciális - főképpen szegregáló - iskolákat, hogy ezáltal könnyítsük meg a tanulási nehézséggel küzdő, tanulásban akadályozott, enyhe ADHD-s, intellektuális képességzavarral, autizmussal élő ép értelmű vagy értelmileg akadályozott, mozgásukban sérült gyerekek iskolaválasztását - Budapesten és környékén.

Egyértelműen nehezebb a dolguk a speciális nevelést, gondozást igénylő gyerekek szüleinek a megfelelő intézmény kiválasztása kapcsán, mert nem csak a szokásos szempontokat kell mérlegelniük (közelség, infrastruktúra, pedagógusok, szellemiség) hanem a kisgyerek eltérő haladási ütemére, egyéni igényeit megsegítő fejlesztési, terápiás lehetőségekre is ügyelniük kell.

Összefoglalónkat folyamatosan frissítjük, ezért ha teheted, segítsd te is munkánkat azzal, hogy megírod nekünk a szerkeszto@koloknet.hu emailcímre, szerinted mely iskolák hiányoznak a lenti listáról.

Budai oldal

 Újbudai Montágh Imre EGYMI

1119 Budapest, Fogócska utca 4.
montagh-iskola.webnode.hu

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolájaként jellemezhetjük. Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolája. Intézményükben több szakirányon végzett gyógypedagógusok tanítanak, többen pedagógus szakvizsgával, mesterszakkal rendelkeznek. Nevelő-oktató munkákat a Nemzeti alaptanterv, az SNI irányelvek és az intézmény Pedagógiai Programjában foglalt tartalmak alapján végzik. 

 "Szellő EGYMI" - Budapest 3. Ker. Óvoda, Általános Iskola, EGYMI

1035 Budapest, Szellő u. 9-11.
szelloegymi.hu

Összevont - két alsós és két felsős - osztályaikban autizmus spektrum zavarral diagnosztizált és értelmi fogyatékos tanulók oktatásával, nevelésével foglalkoznak. 
Pedagógiájuk olyan speciális megközelítésre alapszik, amely az egyén aktuális szükségleteire, állapotára épít, tartalmazza azokat a specifikus módszertani elemeket, amelyek bizonyítottan hatékonyak az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek esetében. 
Az iskola célja a szociális, kommunikációs és kognitív készségek hiányainak kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése, a praktikus készségek alakítása, az adaptív viselkedés alakítása, az egyén számára elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése.

Ellátottak köre: értelmi fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek és tanulók

 "Szent Miklós EGYMI" - Budapest III. Kerületi Szent Miklós Óvoda, Általános Iskola,
EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon

1035 Budapest, Miklós tér 5.
szent-miklos-iskola.webnode.hu

Az iskola sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott és autizmus spekrum zavarral élő) gyermekek alapiskoláztatását végzi 1-8. évfolyamszinteken.
Az intézmény ingyenes alapiskoláztatást nyújt olyan tantervvel, amely a tanulók állapotából és helyzetéből adódó speciális tanulási szükségletekre épül.
Kis létszámú osztályok, komplex személyiség- és magatartásfejlesztő terápiás programok jellemzik az itteni oktatást.
Miklós Téri Gyermekekért Alapítvány mindenkori célja a gyermekek képzésének, oktatásának, nevelésének, ellátásának, személyiségfejlesztésének és kulturális integrációjának segítése.

 "Csalogány EGYMI" - Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon

1034 Budapest, San Marco utca 48-50.
csaloganyiskola.hu

Az intézmény profilja a 3-24 éves korig értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok gyógypedagógiai fejlesztése, oktatása-nevelése, és a minél önállóbb életre történő felkészítése. Az iskola célul tűzte ki, hogy diákjaik minél szélesebb körben tudjanak integrálódni a társadalomba, ennek érdekében sok intézményen kívüli programot szerveznek és folyamatosan építik a külső, segítő kapcsolatokat.

Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva biztosítják a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók személyiségének harmonikus fejlesztését.
A tanulók oktatásának követendő szempontja az életkori csoportokban történő fejlesztés megtartása mellett az egyéni haladási ütemhez igazodó, az önmagához mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket folyamatosan szem előtt tartó oktatás, nevelés, képzés.
A létszám az egyes csoportokban nyolc fő, de maximum tizenkét fő lehet. Legnagyobb számban gyógypedagógusok dolgoznak az intézményben, ők oktatják a közismereti tárgyakat. Az egyéb készségtárgyakat erre szakosodott pedagógusok, gyógytornászok, konduktorok, logopédusok, egyéni fejlesztők, szakoktatók látják el.
Az iskola büszke arra, hogy tagja a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, amely az értelmi sérült emberek sportolási lehetőségét biztosítja.

 Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121 Budapest, Hegyhát út 19.
gennaroiskola.hu/altalasnos-iskola

Az intézménybe kizárólag sajátos nevelési igényű tanulókat fogadnak külön nevelésben. Az iskola két részből áll, tanulói létszámát tekintve fele-fele arányban. Egyik részlege fogad óvodától egészen a készségfejlesztő iskoláig autizmus spektrum zavar és középsúlyos értelmi fogyatékosság diagnózissal tanulókat. A tanulók egyéni fejlesztési terv alapján haladnak, az egyéni igények figyelembe vételével. Másik részlegébe, a 8.osztály befejezését követően középsúlyos értelmi fogyatékos diagnózissal kerülnek be tanulóik, akik a 9-10. évfolyam elvégzése után három modul közül választhatnak: háztartástan, udvaros és szövött tárgy-készítő. A kollégium kizárólag 14 éves kor felett fogad tanulókat. Autizmussal élő tanulókat nem fogad a kollégium.

 Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI

1126 Budapest, Orbánhegyi út 7.
feketeistvaniskola.hu/intezmenyunkrol

Az intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozás keretében egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesülnek. Alapfeladatuk: sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos enyhe és középsúlyos, autizmus spektrumzavar)
A tanulócsoportok, a rehabilitációs és fejlesztő terápiás csoportok kialakítása a tanulók sajátosságait figyelembe véve történik.

Pesti oldal

 Gyermekház Iskola

Központ: 1134 Budapest Váci út 57-61.
Cházár András utcai iskola: 1146 Budapest, Cházár András u. 3.
Virág utcai iskola: 1041 Budapest, Virág u. 32.
gyermekhaz.hu

Kisebb létszámú osztályokat kialakítva igyekeznek minden diákuknak megadni a maximális figyelmet és segítséget. A SNI a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. Az iskola ezt az irányvonalat próbálja követni a hagyományos oktatást igénylők és a sajátos nevelési igénnyel jelentkezők együttnevelésében.
Fejlesztő teamjük a tanulók egyéni szükségletének megfelelően nyújt segítséget iskolai keretek között. A segítő szakemberek és az osztálytanítók között folyamatos a konzultáció, és együttes munkával segítik a gyerekek fejlődését. Céljuk, hogy az iskolák falain belüli oktatás valóban egyénre szabott, elfogadó és a gyermekek számára örömforrást nyújtó tevékenység legyen.

Amiben másként definiálják magukat, mint a többi intézmény:
• Szerteágazó képzési struktúra segíti a beilleszkedést a legkülönfélébb igényekkel érkező tanulóknak is.
• Megoldásközpontú, gyermek- és diákcentrikus a megközelítés.
• A lehető legnagyobb segítséget nyújtják abban, hogy minden tanuló ki tudja aknázni a benne rejlő erősségeket.

Újpesti Óvoda, Általános Iskola, EGYMI

1041 Budapest, Venetiáner utca 26.
honlap itt

Az iskola több szakterületen fejti ki tevékenységét: 
enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatása-nevelése
középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók képzése-nevelése
autista, illetve autisztikus gyermekek fejlesztése, oktatása
beszédfogyatékos tanulók fejlesztése, oktatása
ép értelmi övezetbe eső, de sajátos nevelési, különleges gondozást igénylő  pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók (integrált) nevelése, oktatása.

Az oktató-nevelő munkában erőteljesen érvényesül minden területen a differenciált, individuális és korrekciós jelleg, az értelmi képességek maximális kibontakoztatása speciális módszerekkel és sokoldalú személyiség fejlesztéssel. Az ép értelmi övezetbe eső tanulókkal óraadó pedagógusok is foglalkoznak, a felzárkóztatás érdekében. 
Az oktató-nevelő munka hatékonyságát növeli az osztályok alacsony létszáma (10-12 fő), az ismeretek feldolgozásának lassúbb üteme, a lelkiismeretes, jól felkészült, hivatását szerető gyógypedagógusokból álló tantestület. A kerületben utazó tanári hálózat működik. Utazó gyógypedagógusaik elsősorban fejlesztő munkát végeznek, az ellátott gyermek sérüléseinek megfelelően.  

 PRIZMA Általános Iskola és Óvoda, EGYMI

1134 Budapest, Váci út 57.
prizmaegymi.hu

Az iskola legfiatalabb tagozata dinamikusan fejlődik, korszerű autizmus specifikus megsegítést alkalmazva.
A TEACCH szemléletet követve nagy hangsúlyt fektetnek a családokkal való munkára, támogatva az otthoni környezet autizmus-barát kialakítását, az iskolában használt eszközök otthoni alkalmazását. 
Szakmai hitvallásuk, hogy az elfogadó, biztonságos, derűs és szeretetteljes légkör megteremtése hozzájárul az eredményes fejlődéshez és a gyermekek érzelmi jóllétéhez.
A 6-7 fős osztályokban az autizmus-specifikus megközelítés megjelenik a teremelrendezésben (strukturált terek, vizuális támpontok), tevékenységszervezésben, a kommunikációban és a feladatok szerkezetében.

 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium 

1142 Budapest, Rákospatak u. 101.
nagyothallo.info.hu

Az iskola a hallássérült gyerekek és fiatalok integrációját segíti, a korai életkortól kezdve egészen a középiskolai tanulmányok befejezéséig.

 Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI

1164 Budapest, Szabadföld út 7.
Weboldaluk sajnos nincs, róluk a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat honlapján lehet értesülni.

Az intézményben az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján bekerülő sajátos nevelési igényű, - tanulásban akadályozott, ép értelmű autista tanulókat nevelik 1-8. évfolyamon, kis létszámú osztályokban, Cinkotán, jól megközelíthető helyen, befogadó, biztonságos, kulturált környezetben. 
Pedagógiai tevékenységük középpontjában a differenciált, korrektív terápiás fejlesztés áll. Minden tanulónk számára biztosítják azokat a tevékenységeket, amelyeket örömmel és eredményesen végzik. Az alapkészségek (olvasás, szövegértés, fogalmazás, matematika) fejlesztése valamennyi évfolyamon hangsúlyt kap. Sikerélmények megteremtésével elősegítik a tanuláshoz, munkavégzéshez szükséges belső motivációt. Céljuk, hogy tanítványaik harmonikus személyiségű, közösségbe beilleszkedni tudó felnőttekké váljanak, akik képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő területen tudnak majd tevékenykedni. Gyógypedagógusaik nagy szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek, munkájukat gyógypedagógiai asszisztensek segítik. 

Az ép értelmű, de külön nevelést igénylő autista, és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulóikat a többségi általános iskolák tanmenete szerint tanítják. Ez a típusú különnevelés a társadalmi integrációjukat, szocializációjukat alapozza meg.
A tanórákat egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások egészítik ki: logopédia, alapozó terápia, szenzoros integrációs terápia, diszlexia terápia, finommotorika fejlesztése. Diákjaik 3. osztálytól tanulnak informatikát, 4. osztálytól angol nyelvet. Számítástechnika teremmel, speciális fejlesztő eszközökkel rendelkeznek. Fontosnak tartják az iskolai hagyományok ápolását, az élményt nyújtó közösségi programokon való részvételt. A szabadidős programokat szülők bevonásával szervezik.

 Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, EGYMI

1141 Budapest, Álmos vezér útja 46.
benedekelek.hu

Az iskolában több, mint húsz éve látnak el autizmussal élő gyermekeket. A csoportokban az autizmus mellett társuló intellektuális képességzavar, értelmi és tanulási akadályozottság, ADHD és látássérülés is megjelenik.
A gyerekek kommunikációs szintje is nagyon változatos, vannak nembeszélő, alig beszélő és jól beszélő gyerekek. Csoportjaikban ezért elsődleges fontosságú a szociális-kommunikációs képességfejlesztés, ami a mindennapi rutin része. 
Alkalmazott terápiájuk: kognitív fejlesztés, logopédiai terápia, ADHD és autizmusspecifikus fejlesztés, mozgásfejlesztés.

 Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI

1172 Budapest, Naplás út 60.
gyurkovics.hu

Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező intézmény.
A tanulásban akadályozott tagozaton enyhe fokban sérült gyerekek tanulnak. Az osztályok általában 5-8 fős létszámmal működnek. Minden csoporttal gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens foglalkozik, így biztosítva az egyénre szabott és differenciált oktatást. 
A gyerekek az oktatási törvényben megszabott kerettantervből összeállított kötelező tananyagot tanulják.
A tanórák negyvenöt percesek, de az intenzív tanulás mértékét a gyerekek motiváltsága, érdeklődése, adott érzelmi állapota jelentősen befolyásolja.
A tanulócsoportok összevonása és a gyermekek eltérő képességei miatt a tanulásszervezésnél a differenciálás kerül előtérbe. Minden gyermek a maga ritmusában, képességeinek figyelembe vételével dolgozik az órákon. A mozgásfejlesztéssel a gyermekek megtanulnak a körülményekhez alkalmazkodni, megfelelően mozogni, erejüket beosztani. Jelenleg az intézményben két autista csoport működik: alsó és felső tagozat. 
A kiszűrt beszédhibás gyerekek logopédiai fejlesztésben részesülnek.
A fő tevékenység a pervazív fejlődési zavarban szenvedő, tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése, habilitációja.

  Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15.
jegymiai.hu

Intézményükben sajátos nevelési igényű gyermekek egyénre szabott fejlesztését, nevelését-oktatását valósítják meg. Fő profiljuk a tanulásban akadályozott gyerekek tanítása, de több éve lehetőségünk van ép értelmű autizmus spektrumzavarral, pszichés fejlődési zavarral, vagy beszédfogyatékossággal küzdő tanulók felvételére is.

Az iskolában barátságos légkör, kis létszámú osztályok, szakkörök (dráma, furulya, sport), speciális foglalkozások segítik a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó fejlesztését.

Az 1. osztályosokat a Meixner-féle diszlexia prevenciós módszerrel tanítják olvasni. Nagy hangsúlyt fordítanak a szociális, kommunikációs és praktikus készségek fejlesztésére, hogy a későbbiek során tanulóink jól boldogulhassanak a mindennapokban. Céljuk, hogy a tanulók sikerélményekhez jussanak, tehetséges tanulóik képességeiket kibontakoztathassák. A fejlesztéseket iskolapszichológus és gyermekpszichiáter is támogatja.

A gyerekeknek hétről hétre rengeteg tanórai és szabadidős tevékenységet biztosítanak, melyre a gyerekek a jó magaviseletükkel gyűjthető „garasokkal” tudnak „fizetni”. Támogató partnereink segítségével a gyerekek évről évre eljuthatnak a trambulinparkba, lézerharcolni és moziba is. Az iskolában túrázást, beauty napot, sütivásárt, zsibvásárt, zsinórlabda és pingpong mérkőzéseket szerveznek. Minden általuk szervezett program ingyenes.

Intézményükben a diákoknak már az első osztálytól digitális kultúra, a 4. évfolyamtól angol nyelv tanulására van lehetőségük.

Az elmúlt években több sikeres pályázatot valósítottak meg különleges tehetséggondozó programokon keresztül. 7. és 8. évfolyamtól az ép értelmű tanulók csoportbontással, szakos tanároktól tanulhatnak a fő tantárgyak esetében.

Figyelnek arra is, hogy a tanulók elegendő időt legyenek levegőn, legyen idejük játszani, zenélni, sportolni és kézművesedni, kirándulni. A másnapi tanórákra a gyerekek a délutáni foglalkozásokon készülnek fel, házi feladatot nem kapnak.Diákjaik erdei iskola keretében minden május végén a magyarkúti táborban töltenek egy hetet. Az iskolában a szülőkkel pozitív és eredményes kapcsolattartási formákat alakítottak ki.

 Autizmus Alapítvány Általános Iskola

1089 Budapest, Delej utca 24-26.
autizmus.hu

Céljuk: Az autizmussal élő fiatalok és felnőttek sajátos igényeire fókuszáló ellátása, terápiája, gondozása, készségeik fejlesztése és szinten tartása.
Nevelőmunkáik középpontjában az autizmus mélyebb megértése és a feltétel nélküli elfogadás áll.
Az intézményben ellátott tanulók létszáma a kezdetektől körülbelül 20 fő. Az iskolában az autizmus spektrumán súlyosabban érintett gyermekek intenzív, egyéni és kiscsoportos fejlesztése valósul meg.
Az iskola kifejezetten autizmussal élő gyermekek specifikus nevelésére-oktatására specializálódott, 8 évfolyamos gyógypedagógiai iskola. A tanulók számára egyéni felmérésen alapuló egyénre szabott, sérülés-specifikus ellátást nyújtó intézmény jelent megnyugtató megoldást gyermekük fejlesztésében.
Minden tanulóval személyre szabott napirendet követnek, mely segíti őket a téri, idői tájékozódásban, előre láthatóvá téve a tanítási nap során bekövetkező eseményeket.

 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI

Székhely: 1095 Budapest, Gát utca 6.(enyhe értelmi sérült tanulók 1-8 osztálya)
Autista munkaközösség: 1095 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. (enyhe vagy középsúlyos értelmi sérült és autizmussal élő tanulók)
Óvodai intézményegység: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35. (enyhe értelmi sérült, autista gyermekek nevelése)
Utazótanári intézményegység: központilag a székhelyintézményben, (az 5. és 9. kerületi integrált SNI-s gyermekek fejlesztése)

fkoai.freeweb.hu/rolunk.htm

Iskolájuk tanulásban akadályozott gyermekek alapszintű képzését biztosítja. Integráltan értelmileg akadályozott gyermekek oktatását, nevelését is ellátják az autista munkaközösségben.
Olvasás-írás tanításban Meixner-módszert használnak nyújtott tanmenettel. A gyermekek képességeinek optimális fejlesztése érdekében a tanórák szervezése differenciált formában történik.
Az oktatás nappali rendszerben folyik, délután napközis foglalkozással.

 Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI

1107 Budapest, Gém utca 5-7.
komplexegymi.hu/oldal.php?t=23

Az enyhén értelmi fogyatékos tanköteles korú gyermekek nevelését-oktatását ellátó általános iskola tanulócsoportjaiban az oktatási tartalmak, eljárások, eszközök alkalmazkodnak a tanulók sajátos nevelési szükségleteihez.
Iskolájukban heterogén összetételű kis létszámú csoportban történik az autista tanulók tanítása, fejlesztése. Heterogenitásuk megmutatkozik életkorukban, kognitív képességükben és az autista specifikus viselkedési problémáikban.
Intézményegységükben szegregáltan, sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autizmus spektrumzavarral és mozgássérüléssel élő tanulók nevelését-oktatását látják el 10-13 fős osztályokban.
A pedagógusok minden esetben elsősorban a gyermek önmagához mért fejlődését kívánják értékelni.
Fő céljuk, hogy a hozzájuk járó valamennyi gyermek eleget tegyen az 1-4. évfolyam tantervi követelményeinek az adott osztály képességprofiljának megfelelően, a gyerekek erősségeinek, nehézségeinek ismeretében dolgozzák ki. Fontosnak tartják, hogy a tanulókat a tanítás, fejlesztés ne terhelje túl.
A tanulók folyamatos, intenzív mozgásfejlesztést kapnak, egyéni, illetve csoportos formában.
Munkájuk alapköve a gondozáson, ápoláson és ellátáson túl: a napirend és szokásalakítás; a teljes kiszolgáltatottság csökkentése, vagyis az adott állapothoz illő önellátás kialakítása, a külső világgal való kommunikációs igény megvalósítása és a gyermek, mint önálló személyiség fejlesztése.
A csoportok a fejlesztéshez szükséges eszközökkel vannak felszerelve, az igényeknek megfelelően. A fejlesztő foglakozásokhoz és az egészségmegőrzéshez nyújt segítséget a főépületben található aroma terápiás és só szoba melyeket rendszeresen használnak.

 Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI

1193 Budapest, Irányi Dániel u. 2.
mora.kispest.hu

Autizmus specifikus tagozatukon kerületi lakosú, autizmussal diagnosztizált gyermekek tanulnak, akik számára az iskolát az illetékes Szakértői és Rehabilitációs Bizottság jelöli ki szakvéleményében. Tanulóik autizmusban súlyosan érintettek, képességek szerint azonban a csoportok összetétele heterogén – az ép intellektusú gyermekek mellett tanulóik többségénél az autizmus mellé értelmi fogyatékosság is társul.
A csoportszobák és a gyermekek által használt helyiségek kialakítása a – vizuális támogatásra épülő – protetikus (támogató) környezetet biztosítják diákjaik számára.
A szakmai munka a TEACCH-szemléletű oktatáson alapul, a tananyag egyénre szabott elsajátíttatása mellett kiemelt feladatuk a kommunikációs-szociális készségek, valamint a viselkedésszervezés fejlesztése.
Tagozatukon tanulók egyéni fejlesztési terv szerint tanulnak, a foglalkozások egyéni és kiscsoportos formában szerveződnek.
Autizmussal élő tanulóikat szeretnék segíteni abban, hogy könnyebben és sikeresebben tudjanak együttjátszani más gyermekekkel, e cél érdekében hozták létre Integrációs Klubot, amely – a szabadidős készségek fejlesztése mellett – a kortársakkal való eredményesebb együttműködést, a szabadidő hasznos eltöltésének kialakítását támogatja.
Tagozatuk szakemberei autizmusban járatos, szakképzett gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek.

 Budapest XVIII. Kerületi SOFI Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.
sofi.hu/csoportjaink/autista-csoportok/

Intézményükben 3 vegyes életkorú csoportban tanulnak a gyermekek. Tanulóik összetétele heterogén. A spektrum széles skáláján elhelyezkedő autizmussal élő gyermekek alkotják a csoportokat.
A gyermekek ellátása autizmus specifikus, egyéni képességeiknek és haladási ütemüknek megfelelően történik. Minden tanuló fejlesztése komplex személyiségfejlesztés keretében valósul meg az egyénre szabott pedagógiai munka során.
A kognitív készségek fejlesztése mellett, kiemelt fontossággal kezelik a szociális és kommunikációs deficit kompenzálását, az önellátás és szabadidős készségek, motorikus funkciók fejlesztését. Mindehhez specifikus fejlesztő eszközök állnak a pedagógusok rendelkezésére.
Tanulóik szükség szerint logopédiai, gyógytestnevelési ellátásban is részesülhetnek. Heti rendszerességgel úszás oktatáson vehetnek részt.
Céljuk, hogy a szülőkkel együttműködve autista tanulóik készségeit, képességeit sérülés specifikusságuknak megfelelően a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztassák.

 Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Szakiskola

1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.
erzsebetibenedek.hu

A tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok szakvéleménye alapján fogadnak tanulásban- és értelmileg akadályozott, értelmileg sérült autizmus spektrumzavarral küzdő, illetve halmozottan sérült gyermekeket, fiatalokat. Intézményükben jelenleg 12 osztályban folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása. 
Tanulásban akadályozott tanulóik 8 osztályban, értelmileg akadályozott diákjaink 2 csoportban, autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóink pedig 2 csoportban folytatják általános iskolai tanulmányaikat. 
Osztályaik létszáma az iskolájuk jellegéből adódóan alacsony, átlagosan 7-9 fő. Gyógypedagógusaik, szaktanáraik elkészültek a sérülésspecifikus oktatás minden területére.
Tanulóik szükség szerint logopédiai, gyógytestnevelési ellátásban is részesülhetnek. Heti rendszerességgel úszás oktatáson vehetnek részt.

 Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium

1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.
eltescentrum.hu/altalanos-iskola

Ebben az intézményben egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelése, oktatása történik.
Tanulóik számára egyénre szabott fejlesztést biztosítanak, erre tekintettel az ismeretek elsajátítása során figyelembe veszik a gyermekek eltérő haladási ütemét.
Céljuk, hogy a rájuk bízott tanulóknak gyermek- és személyiség központú oktatást-nevelést biztosítsanak, figyelembe véve sajátosságaikat, ezért a mindennapok során a gyerekeket komplex személyiségfejlesztésben részesítik. 
Iskolájukban nagy hangsúlyt fektetnek a tanórán kívüli foglakozásokra is, ezzel is hozzájárulva gyermekeik komplex fejlesztéséhez. 

 Müller György Óvoda és Általános Iskola

Székhely Intézmény:1165 Budapest, Újszász utca 47/A.
Telephely Intézmény:1223 Budapest, Művelődés utca 4.
mullergyorgyiskola.hu
 
A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek oktatása-nevelése integrált közösségi formában maximum 12-14 fős iskolai osztályokban történik.
Az iskola felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását is, különös tekintettel a máshol nem oktatható részképesség- és iskolai teljesítményzavarral küzdő (diszlexia, diszgráfia, diszcalculia, hiperaktivitás, tanulási képességek kevert zavara, pszichés fejlődési zavar), továbbá a hátrányos helyzetű, beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézséggel küzdő, különleges elbánást igénylő gyerekek képzését, nevelését.
A részképesség-zavarok súlyosságának megfelelően biztosítják a méltányos számonkérési, értékelési, ill. felmentési lehetőségeket minden esetben a tanuló hosszú távú érdekeinek figyelembe vételével.
Munkáik elsősorban a Meixner-féle módszertanon alapul: céljuk a diszlexia veszélyeztetett gyermekeknél a tanulási zavar megelőzése, a beszédkészség fejlesztése.
Iskolájukban a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek lehetőségük van alapozó terápián is részt venni.
A fejlesztő munka eredményeként a gyermekek jelentős része évről-évre mérhető javulást mutat a problémás részterületeken, ezáltal lehetővé válik számukra a felzárkózás saját osztályfokuk követelményéhez.

Pest megye

 Fóti Fáy András Általános Iskola

2151 Fót, Fáy András tér 1.
fot-fay.hu/wordpress/aktualis/sni-tagozat

Intézményükben szegregált SNI tagozat működik két összevont osztályban. A tanítás SNI-s tankönyvekkel folyik, de a tanulók képességei szerint kiegészítik ezeket más tankönyvekkel is.  Osztályaikban érvényes szakértői véleménnyel, F70-es BNO kóddal rendelkező tanulók járhatnak. 
Az intézmény pedagógusai jelenleg 16 tanulóval foglalkoznak speciális tanterv szerint. A diákok integráltan vesznek részt az iskola életében. 
Tagozatukon családias légkörben zajlik az élet, a tanulók egyéni képességeinek maximális figyelembe vételével. 
Habilitációs óráikon lehetőség adódik a hiányzó készségek és képességek pótlására, fejlesztésére.

 Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

2100 Gödöllő, Dobó Katica u. 2.
montagh.edu.hu

Intézményük 12 évfolyamos, sajátos nevelési igényű enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos és autista tanulókat ellátó, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény.
Pedagógiai munkájuk tartalmát alapvetően meghatározza az a tény, hogy sajátos nevelési igényű (enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos és autista) tanulókat nevelnek és oktatnak. Ennek értelmében gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítják a tanulók iskolai nevelését, oktatását, fejlesztő felkészítését.
A tanulók differenciáltan, szükségleteiknek megfelelően részesülnek egyéni korrekcióban és korrigáló speciális fejlesztésben.

 Gyömrői Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

2230 Gyömrő, Üllői út 26. (Teleki Kastély) 
telekikastely.edu.hu/#gsc.tab=0

Az intézmény Gyömrőn, a Teleki Kastély épületében és parkjában, több épületből álló komplexum. Iskolájukban tanulásban akadályozott (sajátos nevelési igényű, F70-es, F71-es és F84-es BNO kóddal ellátott érvényes Szakértői Bizottsági véleménnyel rendelkező, szegregáltan oktatható) gyerekeket fogad 6 éves kortól.
Tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók ellátása 6-21 éves korig, értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók ellátása 14-24 éves korig.
A szakmai munka teljes egészében a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján készült Pedagógiai Program szerint történik. 
A középsúlyosan értelmileg akadályozott és autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók oktatása összevont osztályokban, csoportokban történik.
Az osztályok minimum 5 tanulóval indíthatóak, az alacsony tanulói létszám lehetővé teszi az iskolába lépő gyermekek differenciált, sokoldalú fejlesztését, felkészítését az eredményes tanulmányi munkára.
Gyógypedagógusaik végzettsége számos gyógypedagógiai szakterületre kiterjed: szomatopedagógia, oligofrén-pedagógia, tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája, értelmileg akadályozottak gyógypedagógiája, pszichopedagógia, logopédia, tiflopedagógia, autizmus spektrum szakirányú diplomával rendelkező szakembereink vannak.
A differenciálás lehetővé teszi, hogy minden tanuló a tudásszintjének megfelelő feladatot kapjon, optimális fejlődése érdekében.

 Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI

2030 Érd, Hollótér 1.
moraegymi.hu

Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény sajátos nevelési igényű (értelmileg- és tanulásban akadályozott, autizmus spektrumzavarral élő, súlyosan és halmozottan sérült) gyermekeket külön nevelő-oktató iskola. A tanulói jogviszony, a körzetbe tartozó tanulók esetében, a komplex tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján jöhet létre.

Az osztálylétszámok alacsonyak, az egyéni fejlesztést szolgáló habilitációs és rehabilitációs órák száma magas. Erősségük, hogy az egyéni fejlesztéseken túl közösségépítő alkalmakat is tartanak az iskolában.
A reális önismeret, önelfogadás, biztos tájékozódás a környezetben, az élő és az épített környezetünk értékeinek felismerése, környezetvédő, - óvó cselekedet, viselkedés és megnyilvánulás különfélehelyzetekben - a felnőtt jelenléte nélkül is. 
Elvük, hogy az SNI-s tanulókkal differenciált eszközrendszert, egyéni megsegítést, individualizált oktatást kell alkalmazni.

 Veresegyházi EGYMI

2112 Veresegyház Újiskola utca 15.
veresegyhaz-egymi.hu

A logopédiai osztályok általános iskolai tanterv alapján működnek. 
Elsősorban azokat a tanulókat veszik fel intézményükbe, akik a Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság szakértői véleményével rendelkeznek és beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek (tanulási zavarok, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, pszichés problémák, autizmus spektrumzavar).
A tananyag tartalma nem különbözik bármelyik általános iskoláétól. 
Logopédiai és gyógypedagógiai terápiák teszik hatékonnyá a fejlesztést.
A gyógypedagógiai iskolai csoportokba tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulókat várnak.
Szegregáltan oktatható autistákat nevelő házuk: szegregáltan nevelhető és oktatható autista tanulókat vesznek fel.
A fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemény és kiegészítő pedagógiai diagnosztikus mérések nyomán készített egyéni fejlesztési terv alapján egyéni vagy kiscsoportos szervezeti formában valósulnak meg.

 Cházár András EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon

2600 Vác, Március 15. tér 6.
chazar.hu

Általános iskolájukban az enyhe és súlyos hallássérült, halmozottan sérült, valamint ép intellektusú - autizmus spektrumzavarban szenvedő gyermekek komplex speciális gyógypedagógiai ellátása folyik.
Két osztály indításával az ép intellektusú autizmus spektrumzavarral élő tanulók iskolai nevelése-oktatása folyik.

Akikkel még foglalkoznak: 

  • Beszédfogyatékos gyermekekkel, akikkel a kollégák főleg diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia reedukációt vagy komplex logopédiai terápiát végeznek, a szakértői véleményben lévő javaslat alapján.
  • Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekekkel, akik az iskolai teljesítmény és a viselkedésszabályozás területén gyógypedagógiai segítséget igényelnek.
  • Tanulásban akadályozott gyermekekkel, akiknél nagy hangsúlyt helyezünk a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére.
  • Autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekekkel, akik esetében a fejlesztő munkánk elsősorban a kommunikációra, a szociális viselkedés és a kognitív képességek fejlesztésére, a viselkedésproblémák kezelésére és a pályaorientációra irányul.
  • Mozgássérült gyermekekkel, akiknek a mozgásfejlesztését szomatopedagógus vagy konduktor, míg a terápiájuk másik részét logopédus szakember végzi.
  • Látássérült gyermekekkel, akik esetében a fejlesztést látássérültek pedagógiája/tiflopedagógia szakos utazó gyógypedagógus végzi a szakértői véleményben lévő javaslat alapján.
Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás